ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

|

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งดำเนินการเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 นั้น 

             บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และให้ผู้มีสิทธิ
ตามรายชื่อดังกล่าวมาเข้ารับการสอบแข่งขัน ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้