ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

|

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่มี
อัตราว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) นั้น 

          บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรน้ำทั่วไป สังกัด
กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฎดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้