ประกาศ รับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

|

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบกับคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด โดยข้อเสนอของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น
ในการนี้ เพื่อให้การคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดังนี้