ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

|

  องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน ในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป อย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อน
เงินเดือน

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 จึงประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณ เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดังนี้