ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและ
การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
เงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้