ประกาศ กำหนดการแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

|

          เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
จึงเห็นควรประกาศกำหนดการแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายเพื่อมาปฏิบัติราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน