ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/8)

|

     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กรณีอื่น จำนวน 1 คน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน