บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในแต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน
ราชการ (สำนัก/กอง/ส่วน) กำหนดผลงานที่แต่ละส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนั้น ๆ  โดยผู้บริหาร
(นายก/รองนายก) พิจารณาผลความสำเร็จตามข้อตกลงเป็นผลสัมฤทธิ์ของแต่ละส่วนราชการ  ทั้งนี้ ผู้บริหารอาจนำ
ผลความสำเร็จตามข้อตกลงไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของบุคลากรและส่วนราชการของ
บุคลากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติราชการและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจน
มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565