ฐานในการคำนวณและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

|