จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2565

|
🎥 วันที่ 27 กันยายน 2565 🎥
📍 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
ของเดือน กันยายน 2565 ให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด ณ บริเวณโดมวัดจำปาหล่อ
หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง