คำสั่งที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|

          ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น

          เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 58/3 และมาตรา 59 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดังนี้
          1. นายสมยศ      ชมสุวรรณ์                  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ คนที่ 1
          2. นายคณิศร    ธาดาวัตรภรณ์           เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ คนที่ 2

          โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อในการบริหาร
ราชการทั่วไป อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมอบหมาย

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป