คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำปี 2564

|

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ การกำหนดงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ
และข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงดำเนินการปรับปรุงคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดส่วนราชการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งดังแนบมาพร้อมนี้