ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

|

          ด้วยสำงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำคลิปวีดีโอ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทน
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยการให้ข้อมูลข่าวสารหรือชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริต
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง