ข้อห้ามในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

|