ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าเรื่องการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ โดยการต้อนรับจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการประเมินครั้งนี้มีความพร้อมครบทุกด้านตามเกณฑ์การประเมิน รอการประกาศเปิดทำการเรียนการสอนจากจังหวัดต่อไป

|