กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2567

|

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.

          องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำโดย นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 53 คน
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ