กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ประจำปี 2567

|

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ในรูปแบบ
Online ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง YouTube

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงคฺส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมทั้งตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567