กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2564

|
          องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2564
          เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน