กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 2565

|
🗣 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2564
👉 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน