กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดโพทูล

|
    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อำเภอเมืองอ่างทอง กำหนดจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดโพทูล
หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหล่อ โดย นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทน
นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดโพทูล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำ
ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ครูโรงเรียนวัดโพทูล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และลูกจ้างทีมตำบล