การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

📣📣 ลำโพงข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣

👉👉ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566
นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2506) ลงทะเบียนและยื่นคำขอ
เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือน
พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565-เดือนกันยายน 2565 ด้วยตนเอง
หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด

ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ค่ะ