การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

|

                    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการ
สรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ที่มีอัตราว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2556) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรค ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ หมวด 4 ข้อ 19 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดดังต่อไปนี้