การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

|

📝 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. 📝

นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร
ประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง