การประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

|
          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจำปาหล่อมีประสิทธิภาพในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการต่างๆ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่บุคลากรและส่วน
ราชการต่างๆ ถือปฏิบัติ ดังนี้
         (1 ) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
         (2) ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด”
         (3) ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
         (4) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

         ในการนี้ นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นปะโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งงานการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศออกมา
อย่างชัดเจนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษาและทำความเข้าใจและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวข้างต้น จะเป็นแนวทางช่วยลด
ความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน มีการจัดการการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยยก
ระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป