การประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ ประจำเดือนมกราคม 2566

|
🎞 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.🎞
ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

📒 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ
ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้แทนกลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน และประชาชน 

📝 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สถานการณ์ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน

📝 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องสืบเนื่องและเรื่องหารือในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันจากท่านผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3
ซึ่งรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกรณีผู้ป่วยจิตเวทในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอเมืองอ่างทอง มีโครงการนำผู้ติดยา
เสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยประสานความร่วมมือกับ รพ.สต. ในพื้นที่ สำหรับตัวผู้ป่วยจิตเวทจะขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานที่จะเข้ามาดูแล ส่วนฝ่ายปกครองจะดูแลในเรื่องยาเสพติด และสำหรับกรณีของผู้ป่วยจิตเวทและบุคคลใน
ครอบครัวที่พบในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ที่ประชุมได้มีมติให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดำเนินการพามาให้ รพ.สต.จำปาหล่อ ตรวจสอบ
อาการ และสารเสพติดเบื้องต้น เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนชนทุกหมู่บ้าน ร่วมกันตรวจตราผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ตามโครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนางานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลจำปาหล่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป