การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 /2565

|
📢 วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 📢
 
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
พร้อมด้วย นายมนต์เทพ นัยพร เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ นายชัยโรจน์ โชติโภคา ผู้อำนวยการกองช่าง
และว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสินีอร บรรเลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 1 /2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาตามโครงการ
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง