การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/2564

|
     วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ
งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ครั้งที่ 5 / 2564 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

     ทั้งนี้ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2564ค่ะ