การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ครั้งที่ 3/2565

|

📝 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 📝

นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ทำหน้าประธานคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารชมรม
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง