การขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว ประจำปี 2566

|
📍การขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว📍

🗣ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยสำนักปลัด กำหนดดำเนินกิจกรรม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตราชนารี ประจำปี 2566

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ในพื้นที่ ตำบลจำปาหล่อ
ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 มายื่นขอขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว ตั้งบัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อดำเนินการให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขหรือแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ประมาณเดือนเมษายน 2566 โดยจะประชาสัมพันธ์
ให้รับทราบอีกครั้ง