กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

     กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ