แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »