แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »