พฤษภาคม 11, 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม »