แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

|

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้นำ
และเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือในประเด็น
การกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ