แผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566)

|

                   องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนิน
งานในการบริหารด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น และรายได้ที่รัฐ
จัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ทุกๆ ด้าน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดำเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สำคัญ
ที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สามารถดำเนินการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด
อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและทำให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยคำนึงถึงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง