สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

|