สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

|