รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

|

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพื่อทราบดังนี้