ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

|

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2565 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 โดยสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้