ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก (ซอยศาลาตาโปรด)

|

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก (ซอยศาลาตาโปรด)