ยกเลิกประกาศการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง  การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567