ปีงบประมาณ 2567 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

|

ปีงบประมาณ 2567 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท