ปรับปรุงการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

|

เพื่อให้การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และตามแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงเห็นควรปรับปรุงการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ