ประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ

|
🎞วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.🎞
📹🎞📒 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ
ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกเดือน
📝ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565
📝เพื่อหารือข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
สถานการณ์ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ
📝ในเดือนนี้เป็นการประชุมสัญจร
📝ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง (จำปาหล่อพิทยาคม)