การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565

|

🕒 วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 🕒
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริการบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565
เพื่อชี้แจงและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนราชการ

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ