ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

|

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

โดยขอให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว หากปรากฎว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ท่านมายื่นคำร้องที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 วัน

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.035 610720 ต่อ 14 และ 087-217-8642 (ขวัญ)