ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

|

                 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดให้มีการบริการ
สาธารณะและจัดกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
และพนักงานจ้างทุกคนมีความตื่นตัว ตระหนัก ใส่ใจ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่และ
การบริการ เป็นกลไกลขับเคลื่อนสนับสนุนให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ จึงดำเนิน
การจัดประชุมส่วนราชการภายในองค์กร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกำหนดให้มี
วัฒนธรรมองค์กรในการยึดมั่นในอุดมการณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรให้มี
การยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและบริการประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ มีดังนี้

                 1. “วจีไพเราะ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ประชาชน

                 2. แต่งกายสะอาด สุภาพ และเรียบร้อย

                 3. การมาทำงาน “เช้า” เพื่อรอรับการให้บริการประชาชน

                 4. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พร้อมให้บริการแก่ประชาชนด้วย “รอยยิ้ม”

                 5. มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีม