ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

                  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและ
ส่วนราชการต้นสังกัดพนักงานจ้าง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้