ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

                  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดให้
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้