ประกาศ ขยายระยะเวลา การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

|

ประกาศ ขยายระยะเวลา การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)