ประกาศ ขยายระยะเวลา การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ #ขยายระยะเวลาดำเนินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป #เฉพาะการจัดเก็บภาษีใน พ.ศ. 2565

 1.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565

 2.แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน เมษายน 2565

 3.ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2565

 4.ผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

– งวดที่ 1 ภายในเดือน มิถุนายน 2565

– งวดที่ 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

– งวดที่ 3 ภายในเดือน สิงหาคม 2565

 5.แจ้งเตือนผู้ที่มีภาษีค้างชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

6.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ภายในเดือน สิงหาคม 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามข้อมูล

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

โทรศัพท์ 035610720 ต่อ 14